Vilkår

Ved oppdragets begynnelse vil klienten få en oppdragsbekreftelse i henhold til Advokatforeningens standard, der oppdraget og de vilkår som er avtalt er spesifisert.

Advokatens salær vil variere etter oppdragets art og kompleksitet

Oppdrag faktureres som hovedregel etter medgått tid, men i noen tilfeller avtales det en fast pris for oppdraget.

For salær beregnet etter medgått tid gjelder for tiden satser fra kr. 2 200 til kr. 3 000 pr time eksklusiv merverdiavgift.

I tillegg til påløpt salær dekker klienten alle dokumenterte utgifter advokaten har i forbindelse med oppdraget, blant annet utgifter til reiser, rettsgebyr, innhenting av dokumentasjon med mere.

Dersom det er mulig å få dekket utgifter til advokatbistand gjennom forsikringsavtaler eller ordning om fritt rettsråd, vil advokaten være behjelpelig med å undersøke dette.

En fullstendig utgave av våre oppdragsvilkår kan også fås ved henvendelse til vårt kontor.